A

Administrationsavgift

Avgift för att täcka administrativa kostnader som uppstår vid försäljning av vara eller tjänst, exempelvis vid upprättandet av ett nytt lån.

Amortering

Periodisk avbetalning på lån. När du amorterar du minskar du din kapitalskuld.

Amorteringsfrihet

Period av frihet från att amortera på ditt lån.

Annuitet

Totala månadsbeloppet inklusive ränta och amortering. Beloppet är detsamma under hela återbetalningstiden. När räntedelen minskar så ökar amorteringsdelen med lika mycket.

Anställningsform

Under vilken form av anställning du utför ett arbete och erhåller en lön.

Avbetalning

Tidsbestämd avbetalning av exempelvis ett lån eller en kredit.

Aviseringsavgift

Administrativ avgift som tas ut av exempelvis en långivare för att skicka ut en faktura per post.

Autogiro

Automatisk dragning från bankkonto av betalning för köpt produkt eller tjänst, exempelvis en lånebetalning.

B

Bankdag

Avser måndag-fredag, de dagar som svenska banker normalt håller öppet.

Bankränta

Bankens avgift för att låna ut pengar.

Banksekretess

Banken råder under strikt tystnadsplikt och får inte yttra sig för utomstående om sina mellanhavanden med en bankkund.

Betalningsanmärkning

En anmärkning sätts av kreditupplysningsföretagen när du har en fastställt skuld hos kronofogden. En betalningsanmärkning sitter kvar i 3-5 år från det att skulden/skulderna betalats av i sin helhet.

Betalningsansvar

När du tar ett lån så har du som låntagare ett betalningsansvar mot banken, det innebär att du har ansvar för att avtalade betalningar utförs i tid. Har du en medlåntagare på ditt lån så har båda parter delat betalningsansvar.

Betalningsfri månad

En månad då du får dispens från ett betala dina lånekostnader. Betalningsfria månader erbjuds av vissa långivare om låntagaren exempelvis förlorat jobbet eller hamnat i ekonomiskt trångmål.

Betalningsförmåga

Betalningsförmåga är ett begrepp som beskriver hur mycket pengar du har kvar av din månadsinkomst efter det att du betalat dina boendekostnader, lånekostnader och övriga hushållsavgifter. Det är en viktig faktor som bankerna går efter i sin kreditbedömning.

Betalningsorder

Om du tagit ett samlingslån och långivaren har som krav att lösa dina gamla skulder så utfäster långivaren en betalningsorder.

Betalningspåminnelse

Om du är sen med en betalning så kan fordringsägaren skicka ut en betalningspåminnelse som en uppmaning att betala skulden.

Billån

Ett billån är ett lån avsett för bilköp, långivaren tar då bilen som säkerhet och kan ofta erbjuda en låg ränta. Man kan även köpa en bil med hjälp av ett privatlån utan säkerhet. Detta rekommenderas för bilar i lägre prisklasser, man slipper då även betala en kontantinsats.

Billån

Ett billån är ett lån avsett för bilköp, långivaren tar då bilen som säkerhet och kan ofta erbjuda en låg ränta. Man kan även köpa en bil med hjälp av ett privatlån utan säkerhet. Detta rekommenderas för bilar i lägre prisklasser, man slipper då även betala en kontantinsats.

Bilförsäkring

Bilförsäkringen skyddar mot skador som kan uppkomma på en bil. Den består av många moment som exempelvis trafik, brand, glas och vagnskada. Trafikförsäkringen är lagstadgad i Sverige.

Blancolån

Lån utan säkerhet, ett annat ord för privatlån.

Boendekostnad

Din totala månadskostnad för ditt boende, exempelvis hyra eller totalkostnaden av bolånekostnader och driftskostnader.

Borgen

Borgen ingås av en borgensman som blir medansvarig för att betala kredittagarens lån eller skulder om kredittagaren inte betalar dessa själv.

Borgensman

Fysisk eller juridisk person som går i borgen för exempelvis ett lån. I de fall kredittagaren inte betalar sina skulder så blir borgensmannen betalningsskyldig.

Borgenär

Borgenären är den part som innehar en fordran, exempelvis en långivare.

Bolån

Ett bolån är ett lån avsett för köp av bostad. Ett bolån är oftast uppdelat i två delar, bottenlån med bostaden som säkerhet och topplånet som oftast utgörs av exempelvis ett privatlån för att finansiera kontantinsatsen.

Bottenlån

Lån avsett för bostadsköp med bostaden som säkerhet.

Budget

En budget är en planering över inkomster kontra utgifter.

Bunden ränta

Bestämd räntesats under en förutbestämd tidsperiod. Ett lån med bunden ränta går inte att lösa kostnadsfritt i förtid utan vill man lösa ett lån med bunden ränta i förtid så tillkommer det oftast extrakostnader/straffavgifter.

D

Driftskostnad

Totalkostnaden för bostadens driftrelaterade moment som värme, vatten, el, sophämtning, försäkring osv.

Dröjsmålsränta

Om en låntagare inte betalar sin skuld i tid så kan banken ta ut en så kallad dröjsmålsränta.

E

Effektiv ränta

Totalkostnaden för ett lån omvandlat till en årlig ränta inklusive ränta, aviavgifter, uppläggningsavgifter.

F

Faktura

När du ska betala en vara eller tjänst så kan du ofta välja att betala i efterhand, du får då en faktura innehållande betalningsinformation och en specifikation över betalningen.

Förfallodatum

Det sista datumet att betala exempelvis ett lån.

Förtidsinlösen

Förtidsinlösen innebär att du betalar av ditt lån i förtid. Ett privatlån kan du alltid betala av när som helst utan att några extra avgifter tillkommer.

H

Handpenning

Handpenning är en summa du betalar säljaren innan fullständig betalning skett. Det kan exempelvis vara i samband med ett bostadsköp eller billköp.

Huvudsökande

Huvudparten i en låneansökan. Huvudsökanden blir huvudlåntagare och har det primära betalningsansvaret för lånet.

Huvudlåntagare

Huvudlåntagare har det primära betalningsansvaret för ett lån.

I

Inbetalning

Inbetalning är termen för transaktionen när du betalar in exempelvis en lånebetalning.

Inkasso

Om trots betalningspåminnelse inte betalat en räkning kan fordringsägaren anlita ett så kallat inkassoföretag för att få betalt.

Inkassokrav

En betalningskrav som skickas ut av inkassobolaget. Betalar du inte detta krav så kan fordran lämnas över till kronofogden för vidare handläggning.

Inkomstförsäkring

En försäkring du kan teckna som ett komplement till A-kassan.

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto, ofta förkortat "ISK" är en sparform som underlättar vid investering i fonder eller aktier.

K

Kapitalkostnad

Totalkostnaden för ett lån bestående av ränta och amortering.

Kapitalskuld

Den återstående skulden på ett lån

Kontantinsats

En sorts deposition som betalas in i samband med att du tar ett lån med säkerhet, vanligen ett bostadslån.

Kredit

Pengar som lånas ut mot ränta av en bank eller kreditinstitut med ett avtalat löfte om återbetalning.

Kreditbedömning

Den bedömning som görs av en låntagares återbetalningförmåga i samband med en låneansökan.

Kreditgivare

Den part som lånar ut pengar.

Kreditkort

Betalkort som gör det möjligt att göra inköp på kredit och betala inköpen via en samlad faktura.

Kreditprövning

Annat ord för kreditbedömning.

Kredittagare

Den part som lånar pengar.

Kreditupplysning

En upplysning som banken tar i samband med exempelvis en låneansökan. Genom en kreditupplysning får banken reda på viktig information såsom inkomst, låneengagemang och övrig fakta.

Kreditvärdighet

Kreditupplysningsföretagens bedömning av din betalningsförmåga. Utgörs av din kredithistorik.

L

Låneavtal

Avtal som reglerar förhållandet mellan långivaren och låntagaren.

Lånefordran

Långivarens fordran på låntagaren.

Låneförmedlare

Ett företag som förmedlar lån mellan långivare och låntagare.

Låneskydd

En försäkring som täcker dina lånekostnader vid exempelvis arbetslöshet.

Långivare

Annat ord för kreditgivare. Den part som lånar ut pengar.

Låntyp

Term som beskriver vilken typ av lån som avses. Exempelvis lån med eller utan säkerhet. Ett lån med säkerhet kan vara ett bostadslån eller ett billån och ett lån utan säkerhet kan vara ett privatlån eller ett snabblån.

Lån utan säkerhet

Ett lån utan säkerhet innebär att banken inte har någon fysisk säkerhet eller pant för lånet. Detta innebär att banken måste ta ut en högre ränta för att täcka upp för säkerheten. Ett exempel på ett lån utan säkerhet är ett privatlån.

Löptid

Löptiden är den återbetalningsperiod som ditt lån sträcker sig över.

Kredittagare

Den part som lånar pengar.

M

Medlemslån

Ett lån som ofta har förmånliga villkor då det är kopplat till ett medlemsskap, exempelvis ett fackförbund.

Medlåntagare

Den låntagare som träder in om huvudlåntagaren inte kan betala sin skuld.

Medsökande

Medsökanden blir medlåntagare till ett lån.

Mikrolån

Ett lån på en mindre summa avsett för att täcka tillfälliga utgifter.

N

Nominell ränta

Annat ord för rörlig ränta.

Nystartslån

Ett begrepp som avser ett lån som tas i syfte att starta ett företag.

O

Omstartslån

Ett omstartslån används för att samla befintliga skulder och få en bättre koll på sin ekonomi.

P

Personupplysning

Ett annat ord för kreditupplysning.

Privatlån

Ett privatlån är ett lån utan säkerhet. Det är ett lån som kan användas för valfritt ändamål.

Procentenhet

Begrepp som används för att uttrycka differensen av två procenttal.

Påminnelseavgift

Om du är sen med en betalning så kan du få betala en påminnelseavgift.

R

Rak amortering

Amortering med ett oförändrat belopp varje förfallodag. Räntan på den aktuella restskulden tillkommer.

Reporänta

Riksbankens viktigaste styrränta. Reporäntan påverkar de korta marknadsräntorna och därmed bolåneinstitutens rörliga utlåningsräntor och bankernas räntor.

Ränta

Bankens avgift för att låna ut pengar.

Räntefria lån

Ett räntefritt lån är ett lån utan ränta. Det gäller dock att se upp då många långivare istället för ränta tar ut dolda avgifter som summerat kan bli dyrt i längden.

Räntelagen

Lagen som reglerar dröjsmålsräntan, bestämmer när och hur dröjsmålsränta får tas ut.

Räntepunkt

Räntepunkt är en hundradels procent.

Räntesats

Räntan i procent av det aktuella lånet.

Ränteskillnadsersättning

Om du löser ett bundet lån i förtid så har långivare rätt att ta ut en så kallad ränteskillnadsersättning. Det är en avgift som tas ut för att täcka upp för den förlust som långivaren gör.

Rörlig ränta

Är kopplad till en jämförränta och kan ändras med omedelbar verkan beroende på marknadsläget.

S

Samlingslån

Lån avsett för att samla befintliga lån och krediter för att sänka lånekostnader och förbättra kreditvärdigheten.

Seniorlån

Bolån nischat mot pensionärer.

Skuldebrev

Avtal för en skuld.

Skuldförfallodatum

Det datum då din skuld ska vara återbetald i sin helhet.

SMS-lån

Ett mindre lån som ofta har en högre ränta än ett privatlån.

Snabblån

Ett lån avsett att täcka tillfälliga utgifter, har ofta en kortare löptid.

Solidariskt ansvar

Lika ansvar mellan huvudlåntagare och medlåntagare.

T

Topplån

Den del av ett bolånet som utgör kontantinsatsen.

Tilläggslån

Om du har ett befintligt lån och väljer att låna mer pengar så kallas det ett tilläggslån.

Trygghetsförsäkring

En försäkring som täcker exempelvis lånekostnader vid arbetslöshet eller sjukdom.

U

UC

Förkortning för Upplysningscentralen. Kreditupplysningsföretag som ägs av storbankerna.

Utbetalning

Term som beskriver transaktionen av en låneutbetalning.

Utbetalningsdag

Den dag då lånet betalas ut.

Utebliven betalning

Om du inte betalar en faktura så leder det till en utebliven betalning.

Uppläggningsavgift

Administrativ avgift som tas ut av långivaren för att lägga upp ett lån.

V

Valutadag

Dagen som en betalning utförs från ett bankkonto till ett annat.